Všeobecné obchodní podmínky

§1 Základní ustanovení a vymezení pojmů
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) obchodní závazkové vztahy vznikající na základě závazné objednávky nebo uzavřené smlouvy mezi společností Kotrbatý V. M. Z., spol. s r.o., IČ: 49615955 se sídlem Sdružená 1788, 393 01 Pelhřimov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4621 (dále též jen „Prodávající“), a osobou, která uzavírá s Prodávajícím na základě písemné objednávky smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání (dále jen „Kupující“).
1.2. „Nabídkou Prodávajícího“ se pro účely těchto VOP rozumí písemná nabídka Prodávajícího na prodej zboží.
1.3. „Zboží“ je veškerý sortiment nabízený Prodávajícím ke koupi prostřednictvím Nabídky Prodávajícího
1.4. „Objednávka“ je závazná objednávka Kupujícího, pro kterou jsou ceny a podmínky Prodávajícího uvedené v nabídce závazné, ledaže si smluvní strany sjednají něco jiného.
1.5. Znění VOP a Nabídku Prodávajícího může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za dobu účinnosti předchozího znění VOP.

§2 Uzavření kupní smlouvy
2.1. Veškeré dodávky Zboží uskutečňované mezi Prodávajícím a Kupujícím se provádějí výhradně na základě písemných Objednávek Kupujícího.
2.2. Objednávka Kupujícího se považuje za akceptaci Nabídky Prodávajícího, přičemž jakákoli změna (byť nepodstatných náležitostí) Objednávky Kupujícího podléhá dodatečnému výslovnému schválení Prodávajícím. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou je ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vyloučeno.
2.3. Objednávka Kupujícího musí být písemná. Za písemnou se považuje i Objednávka zaslaná elektronickou poštou Prodávajícímu, postačí i prostý email. Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP a vyjadřuje s nimi souhlas.
2.4. Písemná Objednávka Kupujícího musí obsahovat přesné označení objednávaného Zboží, jeho množství a ceny tak, aby nedošlo k záměně za jiný druh Zboží, uvedení konkrétní Nabídky Prodávajícího, uvedení identifikačních údajů Kupujícího a jeho platné emailové adresy, na kterou Prodávající doručení Objednávky Kupujícímu potvrdí.
2.5. K uzavření kupní smlouvy dojde až okamžikem odeslání písemného potvrzení Objednávky Prodávajícím, kterým Prodávající přijal Objednávku Kupujícího v souladu s cenovými a dodacími podmínkami Prodávajícího. Pro účely potvrzení objednávky postačí i prostý email.
2.6. Pokud bude Prodávající schopen vyhovět zaslané písemné Objednávce Zboží Kupujícího jen zčásti, upozorní na to v nejbližším možném termínu od obdržení této Objednávky písemně Kupujícího a sdělí mu v tomto upozornění rozsah, v němž je schopen vyhovět jeho Objednávce. Kupující je v takovém případě povinen do pěti (5) pracovních dnů od tohoto sdělení rovněž písemně oznámit Prodávajícímu, zda s takto omezeným plněním souhlasí či nikoli. Pokud tak v této lhůtě neučiní, má se za to, že akceptuje Objednávku v rozsahu omezeném dle písemného sdělení Prodávajícího. Dodání Zboží v omezeném rozsahu dle písemného sdělení se považuje za řádné splnění závazku Prodávajícího.
2.7. Kupující odesláním závazné Objednávky výslovně prohlašuje, že na něj nebyl prohlášen úpadek ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, ani že si není vědom toho, že by měl závazky takového rozsahu, že by mu hrozilo zahájení insolvenčního řízení. Pro případ, že Kupující po uzavření zjistí, že by proti němu mohlo být zahájeno insolvenční řízení, je povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Prodávajícímu. Porušení povinnosti Kupujícího dle tohoto bodu se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem.

§3 Cena a platební podmínky
3.1. Základem pro určení ceny Zboží je cena uvedená v Nabídce Prodávajícího. V cenách jsou zahrnuty veškeré výrobní a jiné další náklady vynaložené Prodávajícím na dodání Zboží Kupujícímu dle čl. IV. těchto VOP, s výjimkou nákladů na přepravu Zboží.
3.2. V případě změny ceny nabízeného Zboží Prodávající bezodkladně písemně uvědomí Kupujícího, jehož písemná Objednávka Zboží dle původní Nabídky byla Prodávajícímu doručena až po dni zániku účinnosti cen Zboží v původní Nabídce. Pokud Kupující do deseti (10) pracovních dnů od doručení tohoto písemného oznámení Prodávajícímu písemně nesdělí, že Objednávku odvolává, má se za to, že na své Objednávce trvá a že zvýšení ceny Zboží akceptuje v plném rozsahu.
3.3. V případě, že se mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem dodání objednaného Zboží změní směnný kurz CZK vůči EUR o více než 2%, je Prodávající oprávněn kupní cenu Zboží přiměřeně zvýšit. Rozhodné jsou střední devizové kurzy vyhlášené ČNB.
3.4. Právo na úhradu kupní ceny, popřípadě dalších nákladů vzniká Prodávajícímu okamžikem splnění povinnosti dodat Zboží Kupujícímu. Tímto okamžikem je Prodávající oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu na příslušnou částku. Fakturu zašle Prodávající na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. Splatnost faktur je čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.
3.5. Prodávající je oprávněn po obdržení Objednávky Kupujícího požadovat uhrazení celé kupní ceny Zboží i před splněním povinnosti dodat Zboží Kupujícímu. ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.6. Bude-li Kupující v prodlení s úhradou ceny Zboží nebo platby za dopravu Zboží dle těchto VOP, je povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčen nárok Prodávajícího na úhradu úroku z prodlení a nároku na náhradu škody, která Prodávajícímu v souvislosti s prodlením Kupujícího vznikla, a to v plné výši, kdy úrok z prodlení se na škodu nezapočítává. Prodlení s úhradou kupní ceny Zboží Kupujícím se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem.
3.7. Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením některé z plateb je Prodávající oprávněn pozastavit plnění všech dosud nerealizovaných Objednávek Kupujícího, a to až do doby, kdy bude platba, s jejíž úhradou je Kupující v prodlení, připsána na účet Prodávajícího.
3.8. Dojde-li k podstatné změně nákladových faktorů, jako např. nákladů na materiál nebo dopravu či v případě změny daňových či jiných souvisejících předpisů, které by mohly ovlivnit výši ceny, je Kupující srozuměn s tím, že Prodávající má právo změnit dodatečně jednostranně sjednanou cenu Zboží a že s touto změnou předem vyslovuje souhlas. Kupující přebírá v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

§4 Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody a výhrada vlastnického práva
4.1. Zboží objednané Kupujícím je Prodávající povinen dodat Kupujícímu v dohodnuté lhůtě. Není-li možné lhůtu dodržet z důvodů vzniklých bez zavinění Prodávajícího, informuje o tom Prodávající Kupujícího a vyvine veškeré rozumně požadované úsilí k řádnému splnění závazku v co nejkratší době. Při splnění uvedených podmínek se toto pozdější dodání považuje za plnění včasné. Řádné a včasné dodání Zboží Prodávajícím je podmíněné poskytnutím nezbytné součinnosti Kupujícího v souladu se smlouvou a těmito VOP.
4.2. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, nastanou-li nepředvídatelné mimořádné události, které Prodávající nemohl odvrátit ani přes svědomitost přiměřenou poměrům každého jednotlivého případu, a to i tehdy, nastanou-li u subdodavatele, pokud mají závažný vliv na zhotovení nebo dodání Zboží.
4.3. Veškeré Zboží je Kupujícímu standardně dodáváno v místě sídla Prodávajícího předáním Zboží Kupujícímu.
4.4. Je-li smluvními stranami výslovně sjednáno jiné místo dodání než sídlo Prodávajícího, ke splnění povinnosti Prodávajícího dodat Zboží dochází předáním Zboží k přepravě prvnímu dopravci. Vyžaduje-li to povaha nebo množství dodávaného Zboží, je Prodávající oprávněn dodávku rozdělit do několika dílčích dodávek.
4.5. Přepravu Zboží mimo adresu sídla Prodávajícího na území České republiky a Slovenské republiky zajistí Prodávající na náklady Kupujícího, není-li smluvně dohodnuto jinak.
4.6. V případě, že je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo výslovně sjednáno, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.7. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě zjištění jakýchkoliv zjevných závad toto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu.
4.8. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího vždy po úplném zaplacení kupní ceny za Zboží.
4.9. Pro případ, že Kupující prodá dodané Zboží, s jehož úhradou je v prodlení, zavazuje se Kupující informovat o této skutečnosti písemně Prodávajícího a na písemnou výzvu Prodávajícího se zavazuje veškeré pohledávky z dalšího prodeje vůči svému smluvnímu partnerovi postoupit prostřednictvím písemné smlouvy Prodávajícímu.
4.10. Kupující je povinen Prodávajícího neprodleně písemně informovat, stane-li se Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce, či bude zahrnuto do konkursní podstaty, popř. dojde k jinému omezení vlastnického práva Prodávajícího ke Zboží ze strany třetí osoby nebo bude takové omezení hrozit. Současně s touto informací je Kupující povinen Prodávajícímu předat podklady nezbytné pro ochranu jeho práv jakožto Prodávajícího.
4.11. Porušení povinností Kupujícího v tomto článku je porušením smlouvy podstatným způsobem.

§5 Záruka za jakost, právo z vadného plnění, pozáruční servis
5.1. Kupující je povinen Zboží prohlédnout co nejdříve od okamžiku převzetí Zboží. Pokud Kupující zjistí vady či škody na Zboží, je povinen Prodávajícímu tuto skutečnost ihned písemně oznámit a vady identifikovatelně a nezaměnitelně označit, nejpozději do 5 dnů od zjištění vady. Při porušení těchto povinností ztrácí Kupující práva z vadného plnění v souladu s ust. § 2103 občanského zákoníku.
5.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží, a to v délce 2 let, ledaže je záruční doba dohodou smluvních stran stanovena jinak. Záruční doba počíná běžet dnem dodání Zboží.
5.3. Záruka za jakost se nevztahuje na případy, kdy Kupující Zboží sám opraví nebo nechá opravit za použití cizí technologie či cizích výrobních dílů. Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy vada byla způsobena vápennými usazeninami, chemickými nebo elektrochemickými vlivy nebo účinky pitné či topné vody neodpovídající platným normám, jakož i na vady způsobené vadnou montáží neoprávněnou osobou nebo neodborným seřízením, obsluhou či používáním Zboží. Dále se záruka nevztahuje na vady způsobené nesprávnou údržbou, resp. údržbou, která nebyla provedena, ačkoliv být provedena měla, jakož i na vady způsobené vyšší mocí. Záruka se rovněž nevztahuje na výměnu opotřebovaných výrobních dílů a součástek jako jsou záslepky, těsnící prvky a výrobky obdobného charakteru.
5.4. Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů ve smyslu § 1924 občanského zákoníku může Kupující u Prodávajícího uplatnit pouze v těch případech, byly-li tyto náklady před jejich vynaložením Prodávajícím písemně odsouhlaseny. Náhradu takových nákladů nelze uplatňovat z jiného právního titulu.

§6 Odstoupení
6.1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech porušení smlouvy ze strany Kupujícího podstatným způsobem, zejména dle čl. III. bodu 3. 6., čl. II. bodu 2. 7., dle čl. IV. nebo v případě porušení povinností dle čl. VII. těchto VOP.
6.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží, pokud je Prodávající v prodlení i přes písemné oznámení, které bude obsahovat výslovné upozornění na jeho prodlení, a to pouze v případě, že Prodávající je v prodlení s dodáním zboží nejméně 45 (čtyřicet pět) dnů a současně ode dne doručení písemného oznámení uplynulo alespoň deset (10) pracovních dnů.
6.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.

§7 Další práva a povinnosti
7.1. Kupující je povinen neprodleně písemně Prodávajícímu sdělit jakoukoli skutečnost, která by mohla mít nepříznivý vliv na plnění jeho závazků vůči Prodávajícímu nebo by mohla významně plnění závazků ohrozit.
7.2. Kupující je povinen neprodleně písemně oznámit Prodávajícímu, že bylo rozhodnuto o jeho likvidaci, že byl podán návrh na jeho výmaz z obchodního rejstříku, že podal nebo byl proti němu podán návrh na prohlášení konkurzu, anebo že bylo proti němu zahájeno exekuční řízení.

§8 Vrácení zboží a ostatní ustanovení
8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikáním Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

§9 Závěrečná ustanovení
9.1. Pokud vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, závazkový vztah se řídí českým právem
9.2. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
9.3. Odesláním písemné Objednávky Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu ke zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v Objednávce.
9.4. V případě jiných jazykových verzí má vždy přednost česká.
9.5 Tyto VOP vstupují v účinnost dnem 1.1.2018

KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o. 393 01 Pelhrimov
(Stav k: Září 2015)

Cookies usnadňují poskytování našich služeb. Používáním našich služeb souhlasíte s používáním souborů cookie.